References Konstrukta-TireTech

Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje v súlade aktuálne platným zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

Poskytnutím (zaslaním) osobných údajov vo forme životopisu, motivačného listu, vyplnením dotazníka na www.konstrukta.sk uchádzač o zamestnanie alebo dotknutá osoba poskytuje v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a GDPR prevádzkovateľovi: KONŠTRUKTA -TireTech, s.r.o, IČO 50599666, K výstavisku 107/13, 911 01  Trenčín, osobné údaje uvedené vo svojom životopise, motivačnom liste, dotazníku, emaile za účelom hľadania vhodného pracovného uplatnenia. KONŠTRUKTA – TireTech, s.r.o nevydá údaje uchádzača o zamestnanie, dotknutej osoby tretím osobám. KONŠTRUKTA -TireTech, s.r.o postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi uchádzača o zamestnanie, dotknutej osoby v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom uchádzača, dotknutej osoby len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania). Uchádzač o zamestnanie, dotknutá osoba berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo.

Osobné údaje uchádzača o zamestnanie, dotknutej osoby bude KONŠTRUKTA – TireTech, s.r.o spracúvať a archivovať najdlhšie po dobu 2 rokov v súlade s osobitnými predpismi. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, prevádzkovateľ bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe čiastočne automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. KONŠTRUKTA – TireTech, s.r.o má právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov.

Uchádzač o zamestnanie, dotknutá osoba potvrdzuje, že všetky ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov. Uchádzač o zamestnanie, dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Zároveň uchádzač o zamestnanie vyhlasuje, že svoj súhlas ako dotknutá osoba poskytuje slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne.

Uchádzač o zamestnanie, dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti požadovať od KONŠTRUKTA -TireTech, s.r.o:

 • prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • opravu osobných údajov
 • vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • namietať voči spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad e na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dotknutá osoba môže písomne požiadať o svoje práva spoločnost KONŠTRUKTA – TireTech, s.r.o:

 • Elektronickou poštou: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorý je spravovaný GR, zamestnancami IT a RĽZ
 • poštou na adresu: KONŠTRUKTA – TireTech, s.r.o, K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

V súvislosti s vyššie uvedeným nariadením by sme Vás radi informovali, že osobné údaje KONŠTRUKTA – TireTech, s.r.o spracováva a chráni podľa zásad uvedených v Informačnom memorande ochrany osobných údajov, ktoré nájdete pod záložkou Ochrana osobných údajov na tejto webovej stránke.

Informačné memorandum

INFORMAČNÉ MEMORANDUM OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení návštevníci,

jedným zo základných pilierov, o ktoré spoločnosť KONŠTRUKTA-TireTech, a. s. opiera svoje aktivity, je dodržiavanie platnej legislatívy, preto v súvislosti s novou legislatívou týkajúcou sa ochrany osobných údajov aktualizujeme naše vnútorné procesy zamerané na spracovanie osobných údajov. Určite viete, že od 25. mája 2018 nadobúda účinnosť nový zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov"), ktorý do slovenskej legislatívy implementuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, známe tiež ako Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

V tomto Informačnom memorande ochrany osobných údajov nájdete informácie, na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú Vaše práva, ako aj informáciu, kde nás možete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania Vašich osobných údajov. Vzhľadom na uvedené Vám odporúčame oboznámiť sa s informáciami obsiahnutými v tomto dokumente.

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie. Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ osobných údajov

KONŠTRUKTA – TireTech, a. s.
Adresa sídla: K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín
IČO: 50599666
DIČ: 2120384882
Štatutárny orgán: predstavenstvo

Účel spracovania osobných údajov

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

 • spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • spracovanie personálnej a mzdovej agendy
 • spracovanie účtovnej agendy
 • spravovanie agendy akciovej spoločnosti
 • zabezpečenie BOZP, OPP
 • zabezpečenie ochrany majetku
 • spravovanie pošty
 • výber vhodných uchádzačov o zamestnanie
 • propagácia a publikačnej činnosti
 • prešetrovanie podnetov podľa zákona č. 307/2014 z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 • vybavovania biznis víz pre zamestnancov

Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ postupuje v súlade s aktuálne platným zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • osobitné právne predpisy a to najmä: zákon o ochrane osobných údajov, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákonník práce, platné mzdové a účtovné predpisy, obchodný zákonník, občiansky zákonník, živnostenský zákon, zákon o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné:

 • na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa

Príjemcovia

Vaše osobne údaje KONŠTRUKTA – TireTech, a. s. neposkytuje iným subjektom, okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili KONŠTRUKTA – TireTech, a. s. súhlas, písomný pokyn alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie Vašich osobných údajov inému subjektu, tretím stranám – napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti voči zdravotným poisťovniam, Sociálnej poisťovni, Daňovému úradu, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, Doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam, dôchodkovým správcovským spoločnostiam a iným subjektom (súd, exekútor, banky, komerčné poisťovne, ...).

Prevádzkovateľ môže v určitých prípadoch spracúvať Vaše osobné údaje aj prostredníctvom sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia sú uvedení na konci tohto informačného memoranda. Sprostredkovateľ je subjekt, ktorého prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR. Spoločnosť KONŠTRUKTA – TireTech, a. s., ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle čl. 28 ods. 3 GDPR písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Na poverenie spracúvaním Vašich údajov prostredníctvom sprostredkovateľa sa nevyžaduje Váš súhlas, prípadne iný právny základ, ako je to v prípade poskytovania údajov iným prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ v takomto prípade spracúva Vaše osobné údaje v mene spoločnosti KONŠTRUKTA – TireTech, a. s. ako prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbal na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupoval tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa nemá negatívny vplyv na výkon a uplatňovanie si svojich práv ako dotknutej osoby ustanovených v kapitole III GDPR, pričom príslušné práva si klient môže uplatniť u spoločnosti KONŠTRUKTA – TireTech, a. s. ako prevádzkovateľa alebo tiež priamo u konkrétneho sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sú Vaše údaje spracúvané.

Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Prevádzkovateľ spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb úplne alebo čiastočne automatizovanými (napr. excelovské tabuľky) i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania (v listinnej podobe).

Prevádzkovateľ spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu alebo máme Váš súhlas so zverejnením.

Prevádzkovateľ nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a Záznamoch o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa.

Zamestnanci prevádzkovateľa, ako aj zmluvní partneri prevádzkovateľa, ktorí spracúvajú osobné údaje v jej mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných údajov, s výnimkou prípadov špecifikovaných platnými právnymi predpismi alebo osobitných situácií, keď o takomto prenose musí byť dotknutá osoba vopred informovaná.

Doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvane na základe Vášho súhlasu, prevádzkovateľ bude po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu osobné údaje uchovávať len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov prevádzkovateľa. Rovnako to platí aj v prípade spracúvania na základe zmluvy. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej je prevádzkovateľ povinný Vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať. Prevádzkovateľ predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila.

Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 • od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
 • opravu osobných údajov
 • vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov; to neplatí, ak sú osobné údaje súčasťou registratúrneho záznamu tzn. ak to vyplýva z práva na archiváciu. Vtedy prevádzkovateľ zabezpečuje vyradenie registratúrneho záznamu, ktorý obsahuje osobné údaje, podľa osobitného predpisu
 • namietať voči spracúvaniu osobných údajov
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dotknutá osoba môže písomne požiadať o svoje práva prostredníctvom:

 • elektronickej pošty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., ktorý je spravovaný Mgr. Silvia Plšková, M.B.A. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 • poštou na adresu: KONŠTRUKTA – TireTech, a. s., K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Monitorovanie

Prevádzkovateľ monitoruje kamerovým systémom priestory na pracovisku a spoločné priestory za účelom majetkovo-právnej a finančnej ochrany zamestnávateľa, za účelom BOZP a dodržiavania: technologických postupov, interných predpisov a za účelom plnenia si pracovných povinností a pracovnej disciplíny, napr. či si zamestnanec plní svoju základnú povinnosť t. j. či riadne využíva pracovný čas na prácu.

Prevádzkovateľ bude vykonávať kontrolu pomocou GPS systému v služobných motorových vozidlách. Satelitný monitoring služobného motorového vozidla je za účelom znižovania nákladov na pohonné hmoty a dodržiavania určenej alebo dohodnutej trasy jazdy.

Prevádzkovateľ nepovoľuje zamestnancom využívať pracovné maily a prehliadať internetové stránky na súkromné účely. Pracovné prostriedky sú určené výlučne na pracovné účely. Dáta súkromnej povahy, ktoré nesúvisia s prácou, nesmie zamestnanec ukladať na sieťové priečinky a lokálne disky. Zamestnanec si nemá zamieňať prevádzkovateľovu emailovú schránku za svoju privátnu. Pre prevádzkovateľa nie je relevantný obsah súkromnej komunikácie tzn. účelom kontroly nie je zistiť obsah súkromnej komunikácie zamestnanca, ale skutočnosť, že zamestnanec vedie súkromnú komunikáciu z pracovného účtu v pracovnej dobe v mene spoločnosti. Cieľom kontrol bude zistiť, aké maily sú odosielané v mene prevádzkovateľa.

V zmysle ustanovení § 81 písm. e) Zákonníka práce je zamestnanec povinný hospodáriť riadne s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chrániť majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa. Nemožno považovať za neprimerané, keď si zamestnávateľ chce preveriť, či si jeho zamestnanci plnia svoje pracovné povinnosti. Zamestnávateľ v žiadnom prípade nemá v úmysle zasahovať do súkromia zamestnancov. Zamestnávateľ má právo na zodpovedného zamestnanca.

Prevádzkovateľ Vás ako dotknutú osobu týmto informoval o ochrane Vašich osobných údajov a poučil Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

Prevádzkovateľ KONŠTRUKTA – TireTech, a. s., IČO 50599666 uzavrel písomnú zmluvu s nasledovnými sprostredkovateľmi, ktorých poveril spracúvaním osobných údajov:

 • Jana Gáliková – ÚČTOVNÍCTVO
 • Zásah 7 s. r. o. (strážna služba)
 • PACTIO, s. r. o. (Mgr. Tomáš Dohál)
 • DH FLOS, s. r. o. (MUDr. Dušan Hoššo)
 • Pro Benefit, s. r. o. (Pracovná zdravotná služba)
 • Virtue s .r. o. (administrátor webu a časopisu INFO)
 • BE-SOFT a. s. (bezpečnostný technik Bc. Rastislav Tichý)
 • HP TOUR, s.r.o.

Noví sprostredkovatelia budú vždy zverejnení prostredníctvom informačných tabúľ a na Intranete pod záložkou „Zamestnanci“.

KONŠTRUKTA – TireTech na internete

Spoločnosť KONŠTRUKTA – TireTech, a. s. sa dá kontaktovať aj prostredníctvom našej webovej stránky www.konstrukta.sk a stránok na sociálnych sieťach (Facebook, LinkedIn). Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok a prezentácia spoločnosti. Hostia sa môžu prostredníctvom našich stránok dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách a aktuálnom dianí v spoločnosti. Kliknutím na "like" na sociálnych sieťach stránke spoločnosti súhlasia subjekty, aby spoločnosť KONŠTRUKTA – TireTech, a. s. zavesila na ich nástenku na sociálnych sieťach svoje novinky a ponuky. Spoločnosť na svojich stránkach tiež publikuje fotografie/videá z rôznych udalostí. Spoločnosť publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov na sociálnych sieťach nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.comwww.linkedin.com .