Víta vás spoločnosť KONŠTRUKTA - TireTech - Tire machinery with new dimensions

Ochrana osobných údajov

 1. Poskytnutím alebo zaslaním osobných údajov vo forme životopisu, motivačného listu, vyplnením dotazníka na www.konstrukta.sk uchádzač o zamestnanie alebo dotknutá osoba poskytuje v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") v znení neskorších predpisov zamestnávateľovi KONŠTRUKTA -TireTech, s.r.o. osobné údaje uvedené vo Vašom životopise, motivačnom liste, dotazníku, e-mailovej komunikácii za účelom vyhľadania vhodného pracovného miesta. KONŠTRUKTA -TireTech, s.r.o neposkytuje údaje uchádzača o zamestnanie tretím osobám. 2. KONŠTRUKTA -TireTech, s.r.o postupuje pri spracúvaní osobných údajov uchádzača o zamestnanie, dotknutej osoby v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov. Iným subjektom bude umožnený prístup k osobným údajom uchádzača o zamestnanie, dotknutej osoby len v prípadoch stanovených platnou legislatívou (najmä v priebehu správneho alebo trestného konania). Uchádzač o zamestnanie, dotknutá osoba berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje správne a pravdivo.

 2. Spoločnosť KONŠTRUKTA -TireTech, s.r.o. spracúva a archivuje osobné údaje uchádzača o zamestnanie, dotknutej osoby, maximálne 2 roky v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom. KONŠTRUKTA -TireTech, s.r.o má právo na opravu nepresných, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu alebo blokovanie osobných údajov a ďalšie uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

 3. Uchádzač o zamestnanie, dotknutá osoba potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a zodpovedá za nepravdivosť osobných údajov. Uchádzač o zamestnanie, dotknutá osoba vyhlasuje, že si je vedomá následkov nepravdivých údajov, najmä skutočnosti, že takýto postup by mohol byť kvalifikovaný ako trestný čin.

 4. Uchádzač o zamestnanie, dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti požadovať od KONŠTRUKTA -TireTech, s.r.o:
  • prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby
  • opravu osobných údajov
  • vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov
  • namietať voči spracúvaniu osobných údajov
  • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať
  • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad e na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

      5. Dotknutá osoba môže písomne požiadať o svoje práva spoločnost KONŠTRUKTA – TireTech, s.r.o:

  • Elektronickou poštou: ohlasovna@konstrukta.sk, ktorý je spravovaný GR, zamestnancami IT a RĽZ
  • poštou na adresu: KONŠTRUKTA – TireTech, s.r.o, K výstavisku 107/13, 911 01 Trenčín
   informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Kontaktné osoby:

Mgr: Ľubica Šulhánková, sulhankova@konstrukta.sk
Ing. Ivana Kvasnicová, kvasnicova@konstrukta.sk
Mgr. Tomáš Dohál, dohal@kotaind.sk