Víta vás spoločnosť KONŠTRUKTA - TireTech - Tire machinery with new dimensions

Zameranie na študentov

Praktické skúsenosti a spolupráca so školami

Naša spoločnosť dlhodobo rozvíja cieľavedomú spoluprácu s niekoľkými strednými školami a univerzitami. V posledných rokoch sme túto spoluprácu rozšírili už aj na základné školy v regióne.

Naším zámerom je systematicky pôsobiť na mládež s cieľom získať ich pre štúdium na technicky, v našom prípade strojársky a elektrotechnicky, orientovaných školách.

Úspechy našej ekonomiky sa opierajú do značnej miery o odvetvie strojárenstva, keďže Slovensko je v súčasnosti vysoko priemyselne disponovanou krajinou s dominantným postavením strojárskeho a automobilového priemyslu. Kritickým sa v tejto súvislosti stal práve nedostatok mladého, odborne dobre pripraveného dorastu v potrebných profesiách.

Študentom ponúkame:

 • Letné brigády
 • Záverečné práce (bakalárske, diplomové)
 • Štipendiá pre vybraných študentov
 • Perspektíva budúceho zamestnania
 • Exkurzie do našej spoločnosti

Aktivity, ktoré realizujeme:

 • prezentácie určené pre pedagógov a výchovných poradcov z regionálnych základných škôl
 • exkurzie v našej spoločnosti pre študentov, ich pedagógov a rodičov
 • účasť na plenárnych rodičovských združeniach, náborových aktivitách SŠ
 • prezentácia spoločnosti na akciách organizovaných pre žiakov ZŠ (dni otvorených dverí v SŠ, robotický deň a pod.)
 • podporujeme vybavenosť základných škôl investíciami do rekonštrukcií dielní
 • ponúkame prepojenia študijných odborov na SOŠ a SPŠ s pracovnými pozíciami v našej spoločnosti

Výhody partnerstva strednej školy a spoločnosti KONŠTRUKTA-TireTech:

 • základné vedomosti a znalosti ihneď použiteľné v praxi
 • odborná prax na reálnych strojoch a zariadeniach
 • študijné odbory prepojené s potrebami spoločnosti KONŠTRUKTA-TireTech
 • finančná motivácia
 • perspektíva budúceho zamestnania
 • možnosť poskytnutia štipendia pre vybraných študentov
 • uplatniteľnosť na trhu práce
Radka Brožeková
Kontaktná osoba

Neváhajte nás kedykoľvek kontaktovať. Tešíme sa na vašu správu!
Budeme sa snažiť splniť všetky vaše požiadavky.